3577-002 JL/LIS

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER

 

 

FOR

 

 

¦De Hjemløses Venner|

 

cvr-nr. ¦30 47 91 65|

 

 

 

1.             Navn.

 

1.1.              Foreningens navn er ¦De Hjemløses Venner.

 

1.2.              |Foreningen har hjemsted i Esbjerg.

 

 

2.             Formål.

 

2.1.              Foreningens primære formål er ¦at støtte hjemløse og socialt udsatte i Esbjerg kommune|. Dette gøres blandt andet via et samarbejde med foreningen ”Esbjerg – her passer vi på hinanden”.

 

2.2.              Foreningen driver desuden genbrugsbutik og anvender overskuddet herfra til opfyldelse af det primære formål.

 

 

3.             Midler og hæftelse.

 

3.1.              Foreningens midler hidrører fra medlemskontingenter og overskud fra genbrugsbutik. Desuden kan midler fremskaffes ved diverse bidrag, indsamlinger, arv, gaver eller anden form for indtægt.

 

3.2.              For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue og ikke enkeltpersoner.  ¦
 

 

4.             Medlemskab

 

4.1.              Som medlemmer af foreningen optages såvel enhver myndig person som institutioner, firmaer og foreninger. Der kan desuden tegnes et ægtefællemedlemskab.

 

4.2.              Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen.

 

4.3.              Et medlemskab berettiger til en stemme på generalforsamlingen, et ægtefællemedlemskab berettiger til en stemme til hver ægtefælle.

 

 

5.             Kontingent

 

5.1.              Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af foreningens generalforsamling.

 

 

6.             Regnskab og revision

 

6.1.              Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

6.2.              Regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

 

 

7.             Generalforsamling

 

7.1.              Generalforsamlingen er den højeste myndighed i anliggender vedrørende De Hjemløses Venner.

 

7.2.              Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

 

7.3.              Til generalforsamlingen indkaldes foreningens medlemmer med en frist på mindst 3 uger.

 

7.4.              Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

7.5.              Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning

3.   Godkendelse af det reviderede regnskab

4.   Visioner/handlingsplan for det kommende år

5.   Fastsættelse af kontingent

6.   Behandling af indkomne forslag

7.   Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.   Valg af revisor

9.   Eventuelt.

 

7.6.              På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer jf. pkt. 10 og opløsning af foreningen jf. pkt. 11.

 

7.7.              Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom.

 

 

8.             Bestyrelse.

 

8.1.              Foreningens daglige arbejde varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

 

8.2.              Valgperiode for bestyrelsen er 2 år, således at halvdelen er på valg hvert år.

 

8.3.              Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

8.4.              Der vælges blandt medlemmerne af bestyrelsen 1-2 formænd. Der kan således ske en opdeling af ansvarsområder i henholdsvis en social del og en erhvervsmæssig del. Den nærmere afgrænsning heraf sker i forretningsorden for bestyrelsen.

 

8.5.              Beslutninger træffes i bestyrelsen ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget eller optages til forhandling om ændringer, der kan give et simpelt flertal.

 

8.6.              Bestyrelsen kan udpege medlemmer til at varetage praktiske opgaver som kasserer/regnskabsfører og sekretær/projektmedarbejder. De udpegede medlemmer deltager i givet fald i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan bestyrelsen indkalde medlemmer til at udføre konkrete ad hoc opgaver.

 

8.7.              Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

9.             Tegningsregel.

 

9.1.              Foreningen tegnes af ¦|formanden og et medlem af bestyrelsen, hvis der kun er valgt én formand. Er der valgt to formænd, tegnes foreningen af begge formænd i forening.

 

9.2.               Ved enhver disposition over fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.

 

 

10.           |Vedtægtsændringer.

 

10.1.            Ændringer af vedtægterne kræver vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

10.2.            Ændringsforslag skal fremgå af dagsordenen for generalforsamlingen.

 

 

11.           Opløsning af De Hjemløses Venner

 

11.1.            Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, hvortil foreningens medlemmer med brev og ved offentliggørelse i dagspressen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

 

11.2.            Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

 

11.3.            I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler en eller flere foreninger, der støtter hjemløse og socialt udsatte i Esbjerg kommune.

 

 

 

********

 

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20. maj 2003.

Ændringsforslag vedtaget på generalforsamling den 29. marts 2006, den 15. mart 2010, den 22. marts 2011, den 23. marts 2015 og den 21. marts 2017.

 

 

 

 

Litha Skjolden (Advokatfuldmægtig, Kirk Larsen/Ascanius)

|

Dirigent